Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 Az ÁSZF elfogadása

A látogató és a Dicentra közötti szerződés létrejöttével a jelen ÁSZF a Felek aláírása nélkül is a Szerződés részévé válik. A Megrendelő erre irányuló igénye esetén, Dicentra részletes tájékoztatást nyújt az ÁSZF tartalmáról, és lehetőséget biztosít, hogy Dicentra honlapján és Megrendelő kérése esetén írásban vagy szóban a Megrendelő a Dicentra - szolgáltatás nyújtására vagy termék szolgáltatására irányuló - ajánlatának elfogadása előtt megismerhesse az ÁSZF rendelkezéseit. 

A Megrendelő és a Dicentra között a Dicentra által szóban, írásban, ráutaló magatartással vagy a Dicentra honlapján közzétett ajánlatának elfogadásával vállalkozási szerződés jön létre. A megrendelő a Dicentra részére címzett szóbeli, írásbeli (postai úton, email vagy fax útján) vagy ráutaló magatartással adott elfogadó nyilatkozatával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, mint számára méltányos és megfelelő szerződési feltételeket elfogadta, és kötelezettséget vállal azok betartására.

 

Az ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés lehetősége

Amennyiben a megrendelő és a Dicentra a szerződés megkötése során az ÁSZF feltételei közül bármelyik rendelkezés tekintetében el kívánnak térni az általános feltételektől, ezt írásban kell rögzíteniük. Ilyen kifejezett rendelkezés hiányában az ÁSZF kerül alkalmazásra.

 

Az ÁSZF módosítása

Dicentra bármikor jogosult arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, a módosítás a már megkötött szerződésekre azonban csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél elfogadja.

Dicentra az ÁSZF módosítását a módosítás hatályba lépése előtt, és legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Dicentra írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőket az ÁSZF módosításáról.

 

Szerzői jog

A Dicentra által üzemeltettet weboldalakon található tartalom Dicentra szellemi tulajdona. A Dicentra fenntart minden jogot a weboldal bármely részének vagy egészének bármilyen módszerrel történő másolásával, módosításával, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatosan. A Dicentra előzetes írásos engedélye nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) felhasználása, feldolgozása, módosítása, terjesztése és értékesítése, azok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Dicentra kérheti a jogsértés abbahagyását és az abból származó kárának megtérítését.
A Dicentra által üzemeltettet weboldalak domain nevei, valamint a Dicentra név és annak logója szerzői jogi védelemben részesül, felhasználása kizárólag a Dicentra előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

 2. Megrendelés

A Dicentra szolgáltatásai után érdeklődő látogatóknak lehetőségük van a Dicentra által elkészített termékeket megrendelni, a Dicentra szolgáltatásait igénybe venni.  Dicentra írásban (postai úton, e-mail, és fax) vagy a látogatók személyes megkeresése  alapján biztosít partnereinek ügyfélkaput, és biztosítja a megrendelés, és a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. Levél cím:  Dicentra Bt., Budaörs 2040 Patkó u. 21

Telefon: 06-23-428-353, 0623-428-354

E-mail cím: árajánlatkérés, megrendelés, grafikák leadása: info@dicentra.hu

Az info@dicentra.hu címre e-mailben küldött megrendelés vagy erre utaló magatartás, illetőleg tartalmában megrendelést jelentő küldeményt a Dicentra megrendelésnek tekinti. A megrendelés alapján a megrendelő a megrendelésben foglalt termék gyártásának megkezdéséig, illetőleg a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján jogosult a megrendelés alapján létrejött szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani a szerződés megszüntetésével a Dicentrának okozott kár és költség megtérítése mellett. Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát Dicentrához intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja.

 Nem gyakorolhatja a szerződésen alapuló elállási jogot az a látogató/megrendelő, aki a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni. Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a Dicentrához intézett nyilatkozattal gyakorolja. A felmondás a szerződést megszünteti.

Rendes felmondás: bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 15 napos felmondási határidő mellett

rendes felmondással megszüntetni. Ha a szerződés megkötése és szerződésben meghatározott teljesítési határidő között rendelkezésre álló időtartam kevesebb, mint 15 nap, a felmondást legalább a teljesítési határidő előtt 5 naptári nappal megelőzően közölni kell. A határidőben közölt felmondás nem mentesíti a megrendelőt a Dicentra által a Szerződés teljesítéséhez megrendelt alapanyagok ellenértékének és a felmondásig a teljesítésre fordított munka díjának megtérítése, valamint a felmondással a Dicentrának okozott károk megtérítése alól.

Rendkívüli felmondás: megszűnik a Szerződés, ha a megrendelő vagy a Dicentra a másik fél súlyos szerződésszegése miatt azt egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, rendkívüli felmondással megszünteti.

A jelen rendelkezés alkalmazása szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 

a Dicentra részéről:

a) ha a szolgáltatása minősége három egymást követő alkalommal nem felel meg a szerződés rendelkezéseinek, vagy három egymást követő alkalommal a teljesítési határidőt megsérti.

 

a Megrendelő részéről:

a) a vállalkozási díj (vagy költség vagy annak bármelyik része) teljesítésével 8 napot meghaladó késedelembe esik.

 

A megrendelő a megrendelésben foglalt termék gyártásának megkezdését, és/vagy a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően a szerződéstől - a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó 305-311/A. § rendelkezései alapján történő elállás kivételével - nem jogosult elállni, és a legyártott és teljesítésre felkínált terméket, vagy a nyújtott szolgáltatást köteles elfogadni és annak ellenértékét – az arról kiállított számla befogadása mellett – megfizetni.

A Dicentra a látogatókkal és megrendelőkkel történő kapcsolattartás során az  info@dicentra.hu email címet meghaladóan egyéb e-mail címet is használ, azonban ezek a címek a Dicentra alkalmazásában vagy megbízásából eljáró személyekhez kötődnek és nem képezik az ügyfélkapu részét. A gyors kommunikáció és a hatékony kiszolgálás érdekében Dicentra törekszik az ügyfél igényeinek pontos megismerésére és teljesítésére, történjen az szóban vagy írásban.
Dicentra az ügyfeleit igyekszik a leggyorsabban kiszolgálni, a pénzügyi tételeket a legrugalmasabban kezelni. Az ügyfél pénzügyi tételekkel kapcsolatos igényeit szóban vagy írásban egyaránt jelezheti Dicentra részére. 

A megrendelő és a Dicentra között létrejött szerződés alapján a teljesítési határidő a megrendelő által véglegesített és megküldött, vagy visszaigazolt megrendelés Dicentra részére történő megküldésével kezdődik.

 

Mentesül a Dicentra a Megrendelő késedelméből adódó felelősség alól, ha:

a) megrendelő a saját termék vagy alapanyag feldolgozása útján kért termék szolgáltatására irányuló megrendelése alapján a termék vagy alapanyag szolgáltatására irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, vagy

b) megrendelő a saját termék vagy alapanyag feldolgozása útján kért termék szolgáltatására irányuló megrendelése alapján hibás vagy a szolgáltatás céljának nem megfelelő, alkalmatlan anyagot szolgáltat

c) megrendelő a termék vagy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelésében a szolgáltatás nyújtásához nem szolgáltat elegendő adatot, vagy megrendelését felhívásra sem pontosítja,

d) megrendelő a Dicentra által szerződésszerűen felajánlott teljesítést és/vagy a Dicentra által a teljesítés ellenértékéről kiállított számlát nem fogadja el.

 

A megrendelő késedelme esetén, ha a Megrendelő késedelme miatt nem tudja teljesíteni a Szerződést, Dicentra a szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállhat, és a Megrendelő köteles megtéríteni a  Dicentra felmerült költségeit és kárát.

 

Egyéb szerződésszegések:

Szerződésszegésnek minősül továbbá minden olyan magatartás, amely a Szerződésben rögzített

Megrendelői kötelezettségek egyértelmű megsértését jelentik (pld. együttműködési kötelezettség megsértése.)

 

A Szerződés tárgya

A megrendelő és a Dicentra között létrejött szerződés alapján előállított termék tartalmáért a Megrendelő tartozik felelősséggel. A terméket és/vagy szolgáltatást a Megrendelő által meghatározott adatok, paraméterek szerint állítja elő a Dicentra, amelynek tartalmát teljes egészében a Megrendelő határozza meg. A Dicentra nem vizsgálja a termék, szolgáltatás, kiadvány tartalmát, jogszerűségét, és azért semmilyen felelősséget nem vállal.

A megrendelő tartozik felelősséggel a termékkel és szolgáltatással kapcsolatos jogszavatosságért, és azért, hogy a termékkel, szolgáltatással és az azokon megjelenő tartalommal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a jogok gyakorlására, a termék, szolgáltatás terjesztésére, nevének, jelének, színének, és ezek összességének használatára, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

 

A Megrendelő szavatolja, hogy a  Dicentra által előállított termék vagy szolgáltatás tartalma, annak előállítása és szolgáltatása nem sért személyiségi jogokat, és megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A magyar helyesírás szabályainak betartását, és az összes szám- és egyéb adat pontosságát mindenkor a Megrendelő köteles ellenőrizni.

Dicentra a jelen pontban foglalt megrendelői kötelezettségek megsértéséből, elmulasztásából eredő kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

3. Fizetési feltételek

A   Megrendelő megrendelését követően a Dicentra  a megbízási díj összegére tekintettel a teljes megbízási díj egy részére vagy teljes megbízási díjra vonatkozó díjbekérőt küld e-mail útján a Megrendelő részére a Dicentra OTP ank Nyrt-nél vezetett11742173-20143039 számú bankszámlájára történő teljesítés érdekében.  A megrendelő által megrendelt és a Dicentra által legyártott kész anyagok átvételének helye: Budaörs, Károly király u. 88.

A Megrendelő által megrendelt és átvett termék vagy szolgáltatás teljes ellenértékét a Megrendelő legkésőbb a termék vagy szolgáltatás átvételével egyidejűleg készpénzben köteles megfizetni. Ha és amennyiben a Megrendelő átutalásos számla kiállítását kéri, az erre vonatkozó igényét a Dicentra részére a megrendeléssel egyidejűleg jeleznie kell és annak lehetőségét előzetesen Dicentrával egyeztetni szükséges. A kész anyagok átvételével megrendelő elismeri, hogy a megrendelt termékek minősége számára megfelelő. Amennyiben Megrendelő,  minőségi kifogást talál a Dicentra által gyártott termékkel kapcsolatban, úgy azt írásban köteles jelezni az info@dicentra.hu e-mail címen vagy levélben a Dicentra Multimédia Bt. (Budaörs, 2040 Patkó u. 21 F/2) postai címen. Ebben az esetben Dicentra a közös megegyezésre törekedve a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kivizsgálja a megrendelő panaszát. A megrendelő a kifogásolt terméket köteles az esetleges hiba bemutatása érdekében a Dicentra rendelkezésére bocsátani.

A Dicentra által legyártott vagy forgalmazott termékek Dicentra tulajdonát képezik a számla kiegyenlítésének napjáig. Abban az esetben, hogyha Megrendelő a megállapodás ellenére nem fizeti ki az átutalásos számlát, Dicentra jogosult fentiekben leírt zálogjogával élve az általa elkészített termékeket birtokába venni (pl. cégdekoráció eltávolítása, leszerelése), amely nem minősül önbíráskodásnak Az alvállalkozói jellegű megrendelések esetén a Dicentra által gyártott termékek vagy nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetéséért a megrendelő és a megrendelő alvállalkozója vagy annak megbízottja egyetemlegesen felelnek. A megrendelő által  igényelt átutalásos számla teljesítésének elmaradása esetén a Dicentra jogosult a Dicentra által elkészített nyomdai és dekorációs termékeinek birtokbavételére akkor is, hogy ha annak birtokosa nem állt a Dicentrával közvetlen jogviszonyban. A számla fizetési kötelezettség az elkészített termékek birtokba vételtől függetlenül a Megrendelőt és a vele egy sorban kötelezetteket terhelik és Dicentra követelése a Megrendelővel és a vele egyetemlegesen kötelezettekkel szemben fennáll. Dicentra késedelmes fizetés esetén évi 20% kamatot számít fel.


4. Nyomdai előkészítés, ftp, műszaki adatok és követelmények

A nyomdakész anyagot (pl. molinó készítés során elküldött grafikai fájl) kompozit pdf vagy kompozit ps formátumban kéri a Dicentra a megrendelés vagy ajánlatkérés során leadni. A Dicentra által előírt formátumtól eltérő fájl használata esetén a Dicentra nyomdai előkészítés díjmentes ellenőrzését nem vállalja. A Megrendelő által küldött megrendeléshez küldött grafikai anyagok minőségi átvizsgálásra kerülnek és amennyiben nem felelnek meg, úgy arról és a javítás szükségességéről a Dicentra köteles tájékoztatni a Megrendelőt. . 
A grafikai anyagokkal szemben követelmény a minimum 300 dpi felbontás, 3 mm-es kifutó (vágójeleken kívüli részek). Molinó grafikai anyag leadásánál követelmény, az 5cm-es visszahajtás felületének (anyagvastagítás a riglizéshez) figyelembevétele. A megadott paramétereken kívüli grafikai anyagokat Dicentra a Megrendelő kérésére nyomdakésszé alakítja. Dicentra rendelkezik FTP elérhetőséggel, a megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által erre a tárolóhelyre feltöltött anyagokat a Dicentra 10 napig tárolja, majd a 11. napon  a Dicentra jogosult a file-okat törölni.

5. Felhasználói feltételek


Amikor az érdeklődő a Dicentra weboldalát meglátogatja, a Dicentra automatikusan jogosult az érdeklődő számítógépén információt elhelyezni. Az elhelyezett információk (ún. cookie file vagy hasonló formátum)a Dicentra weboldalának hatékony felhasználásához nyújt segítséget Például a cookie segítségével a látogató személyre szabhatja oldalát, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A Megrendelő a nem kívánt információkat a web – erre alkalmas felületén - böngészőkben - letörölheti,  letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. 

6. Szolgáltatások

Nyomdai szolgáltatások, digitális nyomtatás Budaörsön


digitális nyomdai munkák,gyors kiszolgálás, magas minőség 

névjegykártya, szórólap, oklevél készítés, mappa készítés, 
brossúra készítés, garanciakártya készítés, naptár készítés,
kiadványkészítés, prospektus készítés
plakátnyomtatás, matrica készítés, reklámtábla, molinó készítés,
ponyva készítés, mesh háló nyomtatás
perforált ablakfólia, betűvágás,kirakatreklám, 
dekoráció, autódekoráció, hűtőmágnes készítés
esküvői meghívó
térbeli fel
iratok, plasztikus felirat
habbetű, térbeli logó, fali matrica, fal matrica
matricák, fal tetoválás
3D felirat
világító reklámtábla, 
ledes reklám megoldások

Grafikai tervezés

logótervezés, arculattervezés, 
plakáttervezés
kézzel rajzolt grafika, 
grafika digitalizálás, számítógépes 
grafikai alkalmazások

Hirdetésszervezés, marketing

reklámeszköz bérbeadás
újsághirdetés
google adwords
hirdetéstervezés
(on-line, pl. webes bannerek készítése, 
nyomtatott sajtó)
PR kommunikáció, 

Web fejlesztések

weboldal, honlap készítés, weboldal felújítás
web programozás, webáruház
webdesign, flash
webanalitika, keresőmarketing